Základem je počítačová gramotnost

26. února 2006 v 9:47 | Jan Beer |  Seminární práce
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Katedra Sociální práce a sociální politiky
Kombinované studium, obor Sociální práce
Ročník: I., semestr: 1.
Studijní předmět: Úvod do studia
Srovnání vybraných periodických titulů vycházejících v oblasti Sociální práce a sociální politiky v České republice od roku 1995 do současnosti a prognóza jejich dalšího vývoj
Konzultant: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Obsah:
Úvod -Vývoj se nedá zastavit
Stať - Od pel - melu ke struktuře (Kdo za tím stojí? - Aktéři show na scéně! - Návrat do nejistoty - Celospolečenské souvislosti)
Závěr -Kdo si hraje, nezlobí
Seznam použité literatury
Konzultant základní data
Vývoj se nedá zastavit
Náklady tištěných periodik klesají, ale mýlil by se ten, kdo by předpokládal jejich přirozený zánik. S příchodem televizního vysílání také nezaniklo vysílání na rádiových vlnách. Internet je prostě novým fenoménem, který konkuruje více či méně všem!
Sociální práce a sociální politika s klienty nejrůznějšího druhu se po roce 1989 objevila na poli společenskovědním pomalu jako Popelka, jež do té doby kdesi v koutě přebírala hrách smíchaný s popelem. Bohužel nežijeme v pohádce. Pro sociální práci a sociální politiku coby Popelku si nepřišel žádný princ a nikdo ji nehledal kvůli ztracenému střevíčku. Z ničeho nic, ale přesto úplně přirozeně, se objevil klient. Nikoliv jeden, ale celá řada!
Dlouhá desetiletí potlačované jevy, jakými jsou nezaměstnanost, ruku v ruce s odtabuizováním jiných problémů spojených např. s ústavy sociální péče pro mentálně postižené občany, dětskými domovy či propuštěním člověka z výkonu trestu odnětí svobody daly zřetelně najevo, že v Československu a následně v České republice chybí ucelený program vzdělávání pro sociální pracovníky.
Po bitvě je každý generál! Pestrá nabídka tištěných periodik, nabízejících více či méně odborný přístup, měla mnohdy jepičí životnost. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Vydavatelé občas s hrůzou zjistili, že tiskárny chtějí zaplatit a nezajímá je, že odborné periodikum si dosud nenalezlo své čtenáře… V současné době je další existence tištěných periodik ohrožena přirozeným vývojem - komunikační dálnicí, zvanou internet!
Stát má a jistě vždy bude mít povinnost postarat se o ty, kteří se postarat sami o sebe a uspořit si nedokáží - umožnit jim důstojné, lidsky neponižující stáří, případně, bez ohledu na věk, důstojnou existenci. Ovšem kvůli těmto lidem nemůže šetřit na vzdělávání a doškolování těch, kteří jim mají pomoci - sociálních pracovníků!
Periodika, napomáhající odborné diskusi a zvyšující přirozený obzor na poli sociální práce a sociální politiky, by tak měla mít samostatnou percentuální část vyčleněnou z prostředků sociálního zabezpečení a distribuovanou prostřednictvím grantů.
Od pel - melu ke struktuře
V současné době vychází v tištěné podobě 4x ročně časopis "Sociální práce", jehož vydavatelem je brněnská Asociace vzdělavatelů v sociální práci, internetový magazín "Socialnirevue.cz", jež vydává Milan Šveřepa, měsíčník "Národní pojištění" (vydává BMSS start, s. r. o. ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení), se stejnou periodicitou pak i "Noviny MPSV", jež mají elektronickou i tištěnou verzi a čtvrtletník a. s. Ikaria CZ "Sociální péče".
Čtvrtletník Sociální práce se soustřeďuje zejména na odbornou diskusi převážně akademicky laděných osobností, reflektuje však i otázky praxe, které však nejsou primární osou periodika. Čtenářsky zajímavé mohou být rozhovory, pokud by publicita byla věnována zejména mediálně známým osobnostem. Z důvodu nereflektování tohoto specifického rysu mediálního světa tak jde o de facto uzavřený okruh čtenářů, vydavateli se do budoucna může stát, že neustojí svoji roli. Velkým problémem je i roztříštěnost případné čtenářské obce a vysoká cena periodika.
Sociálnirevue.cz vydává Milan Šveřepa. Podle vlastního životopisu vystřídal buď na plný či částečný úvazek od roku 1999 celkem 11 zaměstnavatelů, převážně z oblasti sociální práce a sociální politiky. Vícekrát připravoval žádosti o grant či zprovozňoval www stránky nejrůznějších organizací. S přihlédnutím ke skutečnosti, že poslední zmínkou o něm je práce barmana v Renaissance Hotel Manchester od října 2004 do července 2005, je dále na pováženou se o něm vůbec zmiňovat. Některé části jeho periodika do současnosti absolutně nefungují! Jde nejspíše o dobrodruha na poli sociální práce a sociální politiky, kterému snad v budoucnu již nevyjde žádná žádost o přidělení grantových prostředků…
Národní pojištěníje odborný měsíčník s dlouholetou tradicí specializovaný na oblasti:
• Důchodové pojištění •
• Nemocenské pojištění •
• Zdravotní pojištění •
• Úrazové pojištění zaměstnanců •
• Sociální dávky •
• Lékařská posudková činnost •
• Pracovní právo •
• Zaměstnanost •
• Přibližování k Evropské unii •
Národní pojištění přináší aktuální informace, odborné výklady k novým (či
novelizovaným) zákonům, vyhláškám nařízením vlády, metodickým pokynům. Populární rubrikou jsou KONZULTACE, které formou otázek a odpovědí zpracovávají špičkoví odborníci.
Vychází 12x ročně, dvoučíslo 8-9, rozsah 48 stran formátu A5. Celoroční
předplatné bylo u ročníku 2005 celých 606,- Kč.
Oficiálním periodikem se zdají býti Noviny MPSV, jež jsou jak v tištěné, tak
v elektronické podobě. Jejich internetová struktura začíná být interaktivní, klade důraz na komunikaci se čtenáři. I tištěný obsah má svoji jasnou strukturu a řád!
Tak, jako tomu musí být v každém lidském konání, protože lidé se liší od
jiných druhů živočišné říše tím, že ke svému přežití používají rozum. Vytvářejí tedy každý jednotlivě a podle svých možností a schopností řád a strukturu za účelem dalšího vývoje.
V souvislosti s nalezenými informacemi o vydavateli internetového periodika
Mgr. Milanu Šveřepovi se však dá s nadsázkou pochybovat o jeho schopnostech řád a strukturu nejen nalézt, ale i se do ní začlenit, a to zejména v oblasti sociální práce a sociální politiky!
Posledním periodikem, který v oblasti sociální péče vychází, je čtvrtletník
Sociální péče, který vydává a. s. Ikaria CZ. Snaží se své čtenáře oslovit zejména popularizačními metodami, jež však nepřesahují svým zpracováním odborný charakter periodika, které se věnuje nejen popularizaci osobností z řad sociálních pracovníků, ale pravidelně i legislativě a událostmi. Čtenářsky vítané jsou reportáže, které představují pro čtenáře jistou formu zpestření.
Cílovou skupinou tištěných a internetových periodik jsou osoby, pracující
v oboru sociální práce a sociální politiky s tím, že se de facto překrývají.
Tištěné tituly nejsou volně prodejné, o jejich distribuci se starají samotní
vydavatelé. Při vhodné marketingové strategii lze totiž docílit řady předplatitelů z řad zástupců státní správy a samosprávy, jež tak tímto způsobem financují provoz těchto periodik. Čtvrtletník Sociální péče je díky předplatitelskému kmeni vydáván s téměř nulovou remitendou, o které se vydavatelům v běžné distribuci může jenom zdát!
Další možností, jak získat prostředky na vydávání, je prodej reklamní plochy
inzerentům, i když ta je v tomto případě značně ztížená vzhledem k malonákladovosti vydávaných titulů.
Je chvályhodné, že vychází vícero titulů, protože pestrost nabídky přináší do
vydávání periodik z oblasti sociální práce a sociální politiky prvek soutěživosti, který tak výraznou měrou neustále zvyšuje jejich kvalitu a čtenáři tak možnost vybírat si z nabídky.
Bylo by hrubou chybou státu omezovat stávající nabídku periodik z oblasti
sociální práce a sociální politiky v budoucnu a vydavatelům kvalitních titulů nepřispívat prostřednictvím grantů.
Sociální práce a sociální politika je typickou oblastí, jež nemůže a priori
přinášet zisk a nemůže být poměřována z hlediska tržních mechanismů.
Lze však v obecné rovině konstatovat, že čím více bude mít země kvalitních
sociálních pracovníků, tím méně finančních prostředků bude společnost vynakládat na podporu klientů, neboť pokud jde o tu část segmentu klientely, kterou tvoří lidé s dočasným handicapem, je oblast sociální práce a sociální politiky oblastí, jež odstraňuje dočasné handicapy a klienty socializuje.
Kdo si hraje, nezlobí
Dá se konstatovat, že budoucnost skýtá komunikační dálnice, zvaná internet,
vynecháme-li katastrofické scénáře o dalším vývoji společnosti, jež směřují k jejímu
přirozenému konci.
Periodické tituly z oblasti sociální práce a sociální politiky, jež zvyšují rozhled
a orientaci sociálních pracovníků, budou ve zvýšené míře užívat internet, neboť tím
dojde k maximálnímu snížení nákladů na jejich vydávání. Je však potřeba si uvědomit,
že snížení nákladů v tomto případě však neznamená snížení kvality. Naopak!
Dosud nepoznané a vlastně neustále stále poznávané možnosti práce na
internetu jsou dostatečnou zárukou toho, že kvalita zpráv půjde nahoru. Nejdříve se
díky němu přenášely zprávy, dnes i fotografie, zvuk a film.
Ruku v ruce s tím ovšem přichází nutnost neustále se rozvíjejícího systému
vzdělávání. Nelze ustrnout! Kdo uměl psát na psacím stroji a nenaučil se ovládat PC,
jakoby dnes ani nebyl. Kdo umí jen psát na PC, je také pozadu.
Nejde však jen o znalosti technického typu, které dělají sociálního pracovníka
sociálním pracovníkem. Česká republika dnes zažívá nepatrný boom přesouvání
výroby z vyspělejších částí světa právě do Čech. Spolu se vzrůstajícími mzdovými
nároky však přirozeně budeme zažívat dříve či později i odchod velkých
zaměstnavatelů ze země, pokud nároky pracujících nebudou kompenzovány daňovými
úlevami… Jde o přirozenou vývojovou smyčku, ze které není úniku. I Tomáš Baťa šije
své boty v Číně!
Spolu se vzrůstající počítačovou gramotností tak do budoucna bude neméně
důležitá i složka morálně volných vlastností sociálního pracovníka, jež bude pro
klienta často součástí jeho života.
Trend, jež lze dnes pozorovat v USA, spočívající v automatizaci i tak pro
Evropu lidských činností, jakými jsou pokladní u kas v obchodních centrech, jež jsou
však ve Spojených státech nahrazovány automatickými kasami, dává tušit, že se blíží
den, kdy sociální pracovník bude jednou z velmi žádaných profesí! Stejně, jako je
tomu "za velkou louží"…
Učení však nemusí být mučení. Přijmeme-li za své okřídlené Komenského: "Škola hrou," můžeme si prostě pěkně hrát. A kdo si hraje, nezlobí!
Seznam použité literatury:
  1. www.socialnirevue.cz,
  2. Sociální práce, vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci, r. 2005, č. 1 - 3
  3. http://www.cssz.cz/narodni_pojisteni.asp,
  4. http://www.noviny-mpsv.cz/,
  5. http://www.socialni-pece.cz/,
Konzultant
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
- socioložka. Vystudovala historii a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1969- 1971 a 1989-1990 pracovala jako uklízečka, 1971-1988 v Thomayerově nemocnici v zařazení sociální pracovnice, ale mohla se tak vlastně načerno věnovat sociologii. Signatářka Charty 77. V letech 1980-1982 vězněna za podvracení republiky. Po listopadu 1989 založila knihovnu, Centrum pro Gender Studies Praha a Katedru sociální práce; přednáší na FF UK, zabývá se především problematikou identity člověka během životního cyklu podle genderové a etnické příslušnosti.
S PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., jsem se seznámil v průběhu roku 1989, kdy jsem ji několikrát navštívil a později i když jsem byl členem Komise pro lidská práva Helsinského občanského shromáždění, jemuž předsedal Jan Kavan (1990).
"Není nutný ten poměrně dlouhý novinářský
úvod. Srovnáváte nesrovnatelné.Některé časopisy jsou souborem
předpisů,pracovníci to mají jako třeba právníci ,tedy povinné. Nelze na to
klást měřítka jako na dobrovolně kupovaný časopis. To jste dobře vystihl.
Časopis Sociální práce- Sociálná praca, který je ve dvou mutacích (české a
slovenské) má celkem 32O předplatitelů v ČR a l2. předplatitelů v SR .Je to
tzv. odborný, odborně recenzovaný časopis,měl by se stát periodikem, které
je či bude uznáváno a do kterého psát bude prestižní otázkou.Tyto články
mohou uvádět pak autoři ve svých odborných publikacích. To tento časopis
staví do jiného ranku.Proto srovnávat to s časopisy které citujete je
nevhodné srovnání.Já bych tam ale nepsala, protože kromě sebe a doc.
Matouška,který je v redakční radě, neznám jedinou osobu, která by tento
časopis četla."
(Citace z mailové korespondence k práci)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama